1

Phân loại ống dẫn dầu thủy lực theo áp suất

  • Phân loại ống dẫn dầu thủy lực theo áp suất nguyên
  • Phân loại ống dẫn dầu thủy lực theo áp suất làm việc
  • Ký hiệu áp suất làm việc trên thân ống và phân chia theo mầu sắc
  • Chú ý lựa chọn ống dẫn dầu