1

Phân loại ống dẫn dầu theo đầu kết nối

♦ Phân loại ống dẫn dầu thủy lực theo đầu kết nối

  • Đầu cái, SAE45° – dạng xoay
  • Đầu cái ORFS, dạng xoay, thẳng, ngắn
  • Đầu cái – áp suất thấp – dạng xoay – thẳng ( Ball nose)
  • Đầu cái – áp suất thấp – dạng xoay – khuỷu (góc nghiêng) ( Ball nose)
  • Đầu cái, ren hệ mét 24°, áp suất thấp với O-ring, xoay, nối thẳng
  • Áp suất thấp, ren hệ mét, xoay, đầu cái, khuỷu 90°
  • …….