XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Quy trình xây dựng giải pháp:

  • Dữ liệu đầu vào: bản vẽ thiết kế sản phẩm, sản lượng mong muốn, thời gian bắt đầu sản xuất, diện tích lắp đặt
  • Lên thuyết minh Phương án
  • Mô hình 3D (3D Model)
  • Layout 2D
  • Mô phỏng hoạt động của cả dây chuyền
  • Bảng tính toán cycle time
  • Bomlist thiết bị máy móc vật tư cần cho dây chuyền
  • Đánh giá thời gian thu hồi vốn ROI